ویدئو پرژکتور RICOH

 

 

 

 

 

 

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ S2150

RICOH PJ S2150 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو اس 2150
روشنایی : 3.300 انسی لومنز
کنتراست : 18.000.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ S2150 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X4340

RICOH PJ X4340 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ X4340
روشنایی : 3.000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری با تهیه دانگل وایرلس
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ X4340تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WXL4540

RICOH PJ WXL4540 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WXL4540
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WXL4540 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WX2240

RICOH PJ WX2240 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WX2240
روشنایی : 3100 انسی لومنز
کنتراست : 2200.1
عمر لامپ : 6.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WX2440 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WX4241N

RICOH PJ WX4241N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WX4241N
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WX4241N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WXL5670

RICOH PJ WXL5670 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WXL5670
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WXL5670 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WUL5670

RICOH PJ WUL5670 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WUL5670
روشنایی : 5200 انسی لومنز
کنتراست : 100.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WUL5670 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X5580

RICOH PJ X5580 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ X5580
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 8.000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ X5580 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WXC1110

RICOH PJ WXC1110 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ WXC1110
روشنایی : 600 انسی لومنز
کنتراست : 40.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WXC1110 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WX4152N

RICOH PJ WX4152N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WX4152N
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WX4152N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WX4152NI

RICOH PJ WX4152NI Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WX4152NI
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WX4152NI تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WU5570

RICOH PJ WU5570 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WU5570
روشنایی : 5500 انسی لومنز
کنتراست : 9.000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WU5570 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WX6181N

RICOH PJ WX6181N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو WX6181N
روشنایی : 6700 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : بالای 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : اختیاری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WX6181N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ XL4540

RICOH PJ XL4540 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو XL4540
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 20.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ XL4540 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X4241N

RICOH PJ X4241N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو X4241N
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 13000.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ X4241N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ WX3351N

RICOH PJ WX3351N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ WX3351N
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : 5.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ WX3351N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ HD5450

RICOH PJ HD5450 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ HD5450
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 4.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ HD5450 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X6180N

RICOH PJ X6180N Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ X6180N
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 2.000.1
عمر لامپ : 4.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : اختیاری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ X6180N تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ KU12000

RICOH PJ KU12000 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ KU12000
روشنایی : 12000 انسی لومنز
کنتراست : 5.000.1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ KU12000 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X2240

RICOH PJ X2240 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ X2240
روشنایی : 3.000 انسی لومنز
کنتراست : 13.000.1
عمر لامپ : بالای 7000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ X2240تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور RICOH PJ X2440

RICOH PJ X2440 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ریکو PJ X2440
روشنایی : 3.000 انسی لومنز
کنتراست : 2200.1
عمر لامپ : بالای 5000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی RICOH PJ X2440تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021