حالت نمایش

پیکاپ HP 1200

HP LaserJet 1200 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 1200
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 1200 , HP 1300 ,HP 1150 , HP 1000
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 1200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 5200

HP LaserJet 5200 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی5200
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 5200n , HP 5200dtn , HP 706n , HP 701 , HP 435nw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 5200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 127

HP LaserJet 127 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 127
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 127fn , HP 127fs , HP 127fw , HP 225dn , HP 225dw , HP 125a , HP 125nw , HP 1102 , HP 1102w , HP 1109 , hp 1109w , HP 1132 , HP 1214 , HP 1217 , HP 1005 , HP 1006
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 127 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
2
تماس بگیرید

پیکاپ HP 3015

HP LaserJet 3015 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 3015
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 3015d, HP 3015dn , HP 521dn
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 3015 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

پیکاپ HP 1010

HP LaserJet 1010 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 1010
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 1010 , HP 1015
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 1010 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP enterprise 600

HP enterprise 600 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی اینترپرایس 600
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP M601n , HP M601dn , HP M602n , HP M602dn , HP M603n , HP M603dn , HP 4014 , HP 4015
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP enterprise 600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 1215

HP LaserJet 1215 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 1215
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 1215 , HP 1518 , HP 1312 , HP M251n , HP M251nw , HP M252n , HP M252dw , HP M276n , HP M276nw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 1215 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 2025

HP LaserJet 2025 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 2025
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 2025 , HP 351 , HP 475 , HP 476dn , HP 476dw , HP 476nw , HP 277n , HP 277dw , HP 452nw , HP 452dw , HP 452dn , HP 451dn , HP 451dw , HP 451nw
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 2025 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 5500

HP LaserJet 5500 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 5500
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 5500 , HP 5550
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 5500 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 1505

HP LaserJet 1505 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 1505
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 1505 , HP 1566 و HP 1536 , HP 1606
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 1505 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ Samsung 2160

Samsung LaserJet 2160 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری سامسونگ 2160
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: Samsung 2160 , Samsung 2165w
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ Samsung 2160 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ Samsung 1710

Samsung LaserJet 1710 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری سامسونگ 1710
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: Samsung 1510 , Samsung 1710 , Samsung 2250 , Samsung 4100 , Samsung 4300
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ Samsung 1710 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ Samsung 1610

Samsung LaserJet 1610 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری سامسونگ 1610
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: Samsung 1610 , Samsung 1640 , Samsung 2010 , Samsung 4521
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ Samsung 1610 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 1320

HP LaserJet 1320 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 1320
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 2015 , HP 1160 , HP 1320 , HP 1020 , HP 2014
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 1320 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
1
تماس بگیرید

پیکاپ HP Pro 400

HP LaserJet Pro 400 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی پرو 400
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP M401 , HP M402 , HP M425 , HP M426
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP Pro 400 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پیکاپ HP 2035

HP LaserJet 2035 Pick-up Roller
پیکاپ رولر پرینتر لیزری اچ پی 2035
پیکاپ رولر درجه یک و با کیفیت
فروش پیکاپ فابریک و طرح بصورت تک و عمده
پیکاپ در کشیدن کاغذ به داخل پرینتر نقش دارد
در صورت خورده یا سائیده شدن کاغذ را نمیکشد
پرینترهای سازگار: HP 2035 , HP 2055
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پیکاپ HP 2035 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021