ویدئو پرژکتور VIVITEK

حالت نمایش

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DX56AAA

VIVITEK DX56AAA Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک دی ایکس 56AAA
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 7.000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DX56AAA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D757WT

VIVITEK D757WT Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D757WT
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 5.000 تا 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D757WT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DH913

VIVITEK DH913 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک DH913
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 3.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DH913 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DW882ST

VIVITEK DW882ST Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک DW882ST
روشنایی : 3600 انسی لومنز
کنتراست : 15.000.1
عمر لامپ : 7.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DW882ST تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK BX565

VIVITEK BX565 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک BX565
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 10.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK BX565 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK BS564

VIVITEK BS564 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک BS564
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 30.000.1
عمر لامپ : 10.000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK BS564 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DX25EAA

VIVITEK DX25EAA Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک DX25EAA
روشنایی : 4000 انسی لومنز
کنتراست : 30000.1
عمر لامپ : 4500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DX25EAAتماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D755WT

VIVITEK D755WT Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D755WT
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D755WT تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DX864

VIVITEK DX864 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک DX864
روشنایی : 3500 انسی لومنز
کنتراست : 6000.1
عمر لامپ : 3500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DX864 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DX831

VIVITEK DX831 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک DX831
روشنایی : 4500 انسی لومنز
کنتراست : 15000.1
عمر لامپ : 2500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DX831 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D5010WNL

VIVITEK D5010WNL Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D5010WNL
روشنایی : 6000 انسی لومنز
کنتراست : 2000.1
عمر لامپ : 1500 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D5010WNL تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK H9080FD

VIVITEK H9080FD Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک H9080FD
روشنایی : 800 انسی لومنز
کنتراست : 100000.1
عمر لامپ : 20000 ساعت
امکان پخش 3D : ندارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK H9080FD تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK QUMI Q6 BLACK

VIVITEK QUMI Q6 BLACK Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک QUMI Q6
روشنایی : 800 انسی لومنز
کنتراست : 30000.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK QUMI Q6 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK QUMI Q6 GOLD

VIVITEK QUMI Q6 GOLD Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک QUMI Q6
روشنایی : 800 انسی لومنز
کنتراست : 30000.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK QUMI Q6 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK QUMI Q5

VIVITEK QUMI Q5 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک QUMI Q5
روشنایی : 500 انسی لومنز
کنتراست : 30000.1
عمر لامپ : 30000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : دارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK QUMI Q5 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D552

VIVITEK D552 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D552
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D552 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK DS234

VIVITEK DS234 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک DS234
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 10000.1
عمر لامپ : 4000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK DS234 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D55FA

VIVITEK D55FA Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D55FA
روشنایی : 3300 انسی لومنز
کنتراست : 20000.1
عمر لامپ : 6000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D55FA تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D530

VIVITEK D530 Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D530
روشنایی : 3200 انسی لومنز
کنتراست : 3000.1
عمر لامپ : 3000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D530 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دیتا ویدیو پروژکتور VIVITEK D555WH

VIVITEK D555WH Data Video Projector
دیتا ویدیو پروژکتور ویویتک D555WH
روشنایی : 3000 انسی لومنز
کنتراست : 15000.1
عمر لامپ : 5000 ساعت
امکان پخش 3D : دارد
امکان وایرلس : ندارد
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی VIVITEK D555WH تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021