لامپ دیتا پرژکتور

حالت نمایش

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-X41

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-X41
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 210 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-X41 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EH-TW5600

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EH-TW5600
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EH-TW5600 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-W42

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-W42
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 210 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-W42 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON CB-535W

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON CB-535W
پارت نامبر لامپ: ELPLP87
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 215 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON CB-535W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-W05

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-W05
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 215 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-W05 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EH-TW5650

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EH-TW5650
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EH-TW5650 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-2247U

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-2247U
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 230 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-2247U تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-970

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-970
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 210 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-970 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-2155W

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-2155W
پارت نامبر لامپ: ELPLP95
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 300 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-2155W تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-W18

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-W18
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-W18 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-X03

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-X03
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-X03 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EH-TW5200

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EH-TW5200
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EH-TW5200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-S31

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-S31
پارت نامبر لامپ: ELPLP88
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-S31 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON VS230

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON VS230
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON VS230 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON VS330

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON VS330
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON VS330 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-420

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-420
پارت نامبر لامپ: ELPLP60
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-420 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-965

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-965
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-965 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-W28

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-W28
پارت نامبر لامپ: ELPLP78
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 200 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-W28 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-S01

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-S01
پارت نامبر لامپ: ELPLP67
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 210 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-S01 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-S05

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-S05
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 210 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-S05 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لامپ ویدئو پروژکتور EPSON EB-U42

لامپ ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-U42
پارت نامبر لامپ: ELPLP96
نوع لامپ: حباب
درجه کیفیت: اورجینال (اصلی)
توان لامپ: 210 وات
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی لامپ ویدئوپرژکتور EPSON EB-U42 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021