• معیار انتخاب پلاتر مناسب

    معیار انتخاب پلاتر مناسب 1395/2/12

    پلاترازلحاظ کارایی مانندپرینتراست ودراصل نوعی پرینترعریض به حساب می آید.همانطورکه درچاپگرها انواعی چون...