حالت نمایش

چیپ کارتریج مشکی Samsung 116

Samsung 116 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 116
پرینترهای سازگار : Samsung 2825ND , Samsung M2675FN , SAMSUNG 2825DW
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-116S , Samsung MLT-116L
تعداد برگ چاپ : 1.200 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 116 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 111

Samsung 111 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 111
پرینترهای سازگار : Samsung 2020 , Samsung 2020w , Samsung 2070HNW
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-111S , Samsung MLT-111L
تعداد برگ چاپ : 1.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 111 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 101

Samsung 101 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 101
پرینترهای سازگار :Samsung SCX-3405w, Samsung SCX-3405 , Samsung ML-2165w
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-101
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 101 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 104

Samsung 104 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 104
پرینترهای سازگار :Samsung 1660
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-104
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 104 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 108

Samsung 108 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 108
پرینترهای سازگار :Samsung 1640 , Samsung 2240 , Samsung 2241
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-108
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 108 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 103

Samsung 103 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 103
پرینترهای سازگار :Samsung 2955ND
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-103S , Samsung MLT-103L
تعداد برگ چاپ : 1.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 103 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 205

Samsung 205 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 205
پرینترهای سازگار :Samsung 3310D , Samsung 3310ND
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-205S , Samsung MLT-205L
تعداد برگ چاپ : 2.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 205 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 307

Samsung 307 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 307
پرینترهای سازگار :Samsung 4510ND
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-307S , Samsung MLT-307L
تعداد برگ چاپ : 7.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 307 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 203

Samsung 203 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 203
پرینترهای سازگار :Samsung 3320ND , SAMSUNG 3370FD
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-D203S , Samsung MLT-D203L
تعداد برگ چاپ : 3.000 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 203 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

چیپ کارتریج مشکی Samsung 117

Samsung 117 Black Cartridge Chipset
چیپست تونر کارتریج سیاه سفید سامسونگ 117
پرینترهای سازگار :Samsung SCX-4650, Samsung 4655F , Samsung 4655FN
کارتریجهای سازگار : Samsung MLT-117
تعداد برگ چاپ : 2.500 برگ
اگر چیپست سامسونگ نسوز باشد تعداد پرینت نامحدود خواهد بود
فروش بصورت کلی و جزئی
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی چیپ samsung 117 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021