منبع تغذیه دوربین

حالت نمایش

باکس تغذیه Power Box 12VB-30A

Power Supply Box 12VB-30A
باکس تغذیه 12 ولت 30 آمپر با 18 خروجی
ولتاژ ورودی : 110-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 30 آمپر
تعداد خروجی : 18 کانکتور اتصال
نوع منبع : باکس سوییچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باکس تغذیه 12 ولت 30 آمپر با 18 خروجی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

منبع تغذیه Power-12V-2A

CCTV Power Supply 12V-2A
منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 2 آمپر
ولتاژ ورودی : 100-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 2 آمپر
تعداد خروجی : 1 کانکتور اتصال
نوع منبع : تغذیه سویچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 2 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

منبع تغذیه Power-12V-10A

CCTV Power Supply 12V-10A
منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 10 آمپر
ولتاژ ورودی : 100-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 10 آمپر
تعداد خروجی : 1 کانکتور اتصال
نوع منبع : تغذیه سویچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 10 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

منبع تغذیه Power-12V-5A

CCTV Power Supply 12V-5A
منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 5 آمپر
ولتاژ ورودی : 110-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 5 آمپر
تعداد خروجی : 1 کانکتور اتصال
نوع منبع : تغذیه سویچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 5 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

منبع تغذیه Power-12V-15A

CCTV Power Supply 12V-15A
منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 15 آمپر
ولتاژ ورودی : 100-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 15 آمپر
تعداد خروجی : 1 کانکتور اتصال
نوع منبع : تغذیه سویچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 15 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

منبع تغذیه Power-12V-1A

CCTV Power Supply 12V-1A
منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 1 آمپر
ولتاژ ورودی : 100-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 1 آمپر
تعداد خروجی : 1 کانکتور اتصال
نوع منبع : تغذیه سویچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی منبع تغذیه یا آداپتور 12 ولتی 1 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

سیستم برق اضطراری UPS-12V5-HR

Emergency Power System UPS 12V5-HR
سیستم برق اضطراری 12 ولت با 5 خروجی 2 آمپر
ولتاژ ورودی : 110-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 10 آمپر
تعداد خروجی : 4 کانکتور اتصال
نوع منبع : برق اضطراری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سیستم برق اضطراری 12 ولت با 5 خروجی 2 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

سیستم برق اضطراری UPS-12V20-HRB

Emergency Power System UPS 12V20-HRB
سیستم برق اضطراری 12 ولت با 10 خروجی 20 آمپر
ولتاژ ورودی : 110-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 20 آمپر
تعداد خروجی : 10 کانکتور اتصال
نوع منبع : برق اضطراری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سیستم برق اضطراری 12 ولت با 10 خروجی 20 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

سیستم برق اضطراری UPS-12V10-HRB

Emergency Power System UPS 12V10-HRB
سیستم برق اضطراری 12 ولت با10 خروجی 1 آمپر
ولتاژ ورودی : 110-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 10 آمپر
تعداد خروجی : 10 کانکتور اتصال
نوع منبع : برق اضطراری
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سیستم برق اضطراری 12 ولت با 10 خروجی 1 آمپر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

باکس تغذیه Power Box 12VB-18A

Power Supply Box 12VB-18A
باکس تغذیه 12 ولت 18 آمپر با 9 خروجی
ولتاژ ورودی : 110-240 ولت AC
ولتاژ خروجی : 12 ولت DC
حداکثر توان : 18 آمپر
تعداد خروجی : 9 کانکتور اتصال
نوع منبع : باکس سوییچینگ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی باکس تغذیه 12 ولت 18 آمپر با 9 خروجی تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021