حالت نمایش

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 100×200

Paper Label 100×200
لیبل کاغذی تک ردیفه 100X200
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 300 لیبل
نوع چاپ : وکس - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 100X200 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 50×80

Paper Label 50×80
لیبل کاغذی تک ردیفه 50X80
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1000 لیبل
نوع چاپ : وکس - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X80 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل جواهر دم شیشه ای jewelry Tag

jewelry Tag
لیبل جواهر دم شیشه ای
رنگ : شیشه ای یا بیرنگ
تعداد لیبل در هرردیف :تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1000 لیبل
نوع چاپ :وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X80 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی چهار ردیفه Paper Label 12×25

Paper Label 12×25
لیبل کاغذی تک ردیفه 12X25
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :چهار ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 10000 لیبل
نوع چاپ : وکس - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X80 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی سه ردیفه Paper Label 25×35

Paper Label 25×35
لیبل کاغذی سه ردیفه 25X35
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :سه ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 6000 لیبل
نوع چاپ : وکس - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X80 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی سه ردیفه Paper Label 21×31

Paper Label 21×31
لیبل کاغذی سه ردیفه 21X31
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :سه ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 6000 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X80 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 34×51

Paper Label 34×51
لیبل کاغذی تک ردیفه 34X51
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1500 لیبل
نوع چاپ : وکس ریبون
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 34X51 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل تایوک عرض 4 سانت

Tyvek Label Roll 4cm
لیبل تایوک عرض 4 سانت
رنگ : سفید
سایز : 4 سانتی متر در 200 متر طول
نوع چاپ : واش کر رزین - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل تایوک عرض 4 سانت تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی دو ردیفه Paper Label 45×15

Paper Label 45×15
لیبل کاغذی سه ردیفه 45X15
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :دو ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 6000 لیبل
نوع چاپ : وکس - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 15X34 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی سه ردیفه Paper Label 15×34

Paper Label 15×34
لیبل کاغذی سه ردیفه 15X34
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف :سه ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 6000 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 15X34 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل تایوک عرض 3 سانت

Tyvek Label Roll 3cm
لیبل تایوک عرض 3 سانت
رنگ : سفید
سایز : 3 سانتی متر در 200 متر طول
نوع چاپ : واش کر رزین - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل تایوک عرض 3 سانت تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 70×100

Paper Label 70×100
لیبل کاغذی تک ردیفه 70X100
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1500 لیبل
نوع چاپ : وکس ریبون
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 70X100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 40×57

Paper Label 40×57
لیبل کاغذی تک ردیفه 40X57
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 750 لیبل
نوع چاپ : حرارت مستقیم - بدون نیاز به ریبون
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 40X57 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل تایوک عرض 10 سانت

Tyvek Label Roll 10cm
لیبل تایوک عرض 10 سانت
رنگ : سفید
سایز : 10 سانتی متر در 200 متر طول
نوع چاپ : واش کر رزین - وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل تایوک عرض 4 سانت تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی دو ردیفه Paper Label 20×40

Paper Label 20×40
لیبل کاغذی تک ردیفه 20X40
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : دو ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 4000 لیبل
نوع چاپ : وکس ریبون
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 40X20 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 40×50

Paper Label 40×50
لیبل کاغذی تک ردیفه 40X50
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 750 لیبل
نوع چاپ : حرارت مستقیم بدون نیاز به ریبون
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X40 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل کاغذی تک ردیفه Paper Label 100×150

Paper Label 100×150
لیبل کاغذی تک ردیفه 100X150
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 400 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 100X150 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پی وی سی دوردیفه 30x45

PVC paper label 30x45
لیبل پی وی سی دوردیفه 30x45
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : دو ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 4000 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 45X30 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پی وی سی تک ردیفه نارنجی 34x51

PVC paper label 34x51
لیبل پی وی سی تک ردیفه نارنجی 34x51
رنگ : نارنجی
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1700 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین - وکس - سوپررزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 34X51 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پی وی سی تک ردیفه 50x100

PVC paper label 50x100
لیبل پی وی سی تک ردیفه 50x100
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1000 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 50X100 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پی وی سی تک ردیفه 40x60

PVC paper label 40x60
لیبل پی وی سی تک ردیفه 40x60
رنگ : سفید
تعداد لیبل در هرردیف : تک ردیف
تعداد لیبل در هر رول : 1000 لیبل
نوع چاپ : وکس رزین
لطفا برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی لیبل کاغذی تک ردیفه 34X51 تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021