اتصالات دوربین مداربسته

حالت نمایش

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور اتصال تصویر کابل RG59
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : پیچی و لحیمی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور AV پیچی درجه یک ناراکامیچی
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : پیچی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تغذیه

Power Supply Connector
کانکتور مادگی برق 12 ولت
نوع کانکتور : تغذیه
وضعیت کانکتور : آماده و سیم دار
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تغذیه تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تغذیه

Power Supply Connector
کانکتور نری برق 12 ولت
نوع کانکتور : تغذیه
وضعیت کانکتور : آماده و سیم دار
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تغذیه تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تغذیه

Power Supply Connector
مبدل یک به هشت کانکتور برق 12 ولت
نوع کانکتور : تغذیه
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به هشت
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تغذیه تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تغذیه

Power Supply Connector
کانکتور آداپتوری مادگی ترمینالی
نوع کانکتور : تغذیه
وضعیت کانکتور : پیچی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تغذیه تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
فیش BNC لحیمی طلایی درجه یک
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : پیچی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور رابط BNC تصویر
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور BNC ترمینالی
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : پیچی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور تبدیل AV به BNC
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تغذیه

Power Supply Connector
کانکتور آدابتوری نری ترمینالی
نوع کانکتور : تغذیه
وضعیت کانکتور : پیچی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تغذیه تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور تبدیل BNC به AV
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور AV لحیمی طلایی
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : لحیمی
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور رابط BNC دو طرفه نری
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانتور رابط BNC-T یک به دو
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به دو
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تغذیه

Power Supply Connector
مبدل یک به چهار کانکتور برق 12 ولت
نوع کانکتور : تغذیه
وضعیت کانکتور : مبدل
تعداد اتصال : یک به چهار
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تغذیه تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

کانکتور اتصال تصویر

Image Supply Connector
کانکتور اتصال تصویر آماده سیم دار
نوع کانکتور : تصویر
وضعیت کانکتور : آماده و سیم دار
تعداد اتصال : یک به یک
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت کانکتور اتصال تصویر تماس بگیرید .
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021