کلید واژه اصطلاحات فنی و تخصصی اسکنرها

تاریخ مقاله: 1395/3/22

کلید واژه اصطلاحات فنی و تخصصی اسکنرها

سیستم تغذیه اتوماتیک اسناد تک بربگی ADF Automatic Document Feeder
ظرفیت واحد تغذیه کننده سند ADF Capacity
قابلیت تشخیص اسناد رنگی و سیاه و سفید  ACD  Automatic Color Detection
بایگانی Archive
تشخیص اتوماتیک سایز سند ASD  Automatic size Detection 
تصحیح اتوماتیک قرار گرفتن اسناد تا 360 درجه Automatic Orientation 360 degree
اسکن سیاه و سفید  B & W (Black & white) or Bitonal
شناسایی و حذف اسناد سفید اسکن شده  Blank page Delete
میزان روشنایی Brightness
قابلیت حذف رنگ های قرمز ، سبز و آبی Color dropout   Red/ Green /Blue 
فشرده سازی compression
دوربین تصویربرداری و اسکن متشکل از لنز و آینه  CCD  Charged Couple Device 
سیستم تصویربرداری خطی - تماسی  CIS   Contact Image Sensor
غلظت رنگ Contrast
برداشتن حاشیه سیاه رنگ دور اسناد اسکن شده  Cropping
اسکن دورو Duplex
دقت اسکنر بر اساس نقطه بر اینچ مربع  DPI   Doc per Inch
میزان حداکثر اسکن روزانه Daily Throughout
صاف کردن اسناد کج اسکن شده  Deskew
شکستن و درهم کردن نقاط بزرگ  Descreen
سیستم اسکن مسطح Flatbed
رنگ خاکستری 256 256 Gray Scale
نیم رنگ خاکستری Halftone
تعداد اسکن صفحه در دقیقه (برای اسکن دورو ) IPM  Image per minute, Duplex mode
چاپگر سند جهت چاپ بر روی اسناد اسکن شده   Imprinter
وارد کردن سند از قسمت طول آن در داخل اسکنر Landscape scanning
سایز لگال (216*355 mm) Legal size  355*216 mm
قابلیت تشخیص کشش اسناد دو یا چند تایی توسط امواج ماورای صوت  Multifeed detection  3D - Ultrasonic
تعداد اسکن برگ در دقیقه  PPM  Page per Minute
سیستم دبیرخانه بدون کاغذ paper less system
وارد کردن سند از قسمت عرض آن داخل اسکنر  portrait scanning
دقت اسکنر Resolution
سرعت اسکنر A4 بر اساس سایز A4 ،دقت 200dpi وتفکیک رنگ سیاه و سفید سنجیده می شود  scanning speed A4: B&W, 200dpi , A4 size , portrait
سرعت اسکنر A3 بر اساس سایز A4، دقت 200 dpi در حالت Landscape  و تفکیک سیاه و سفید سنجیده می شود  scanning speed A3: B&W , 200dpi ,A4 size , Landscape
ثانیه  Sec . seceod
اسکن یکرو simplex
تنظیم نسبت روشنایی زمینه به متن Threshold
اسکن رنگی با قابلیت 7/16 میلیون رنگ True color

 

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021