Ultrasonic multi - feed Detection سیستم تشخیص اسناد 2 یا چندتایی در اسکنرها

تاریخ مقاله: 1395/3/22

Ultrasonic multi - feed Detection سیستم تشخیص اسناد 2 یا چندتایی در اسکنرها

سیستم تشخیص اسناد 2 یا چندتایی

همیشه برای شما این سوال پیش آمده که وقتی دسته ای از اسناد و یا کاغذ را در سیستم تغذیه سند اسکنر یا چاپگر قرار می دهید ، چند درصد ممکن است 2 یا چند تایی کشیده شود و اغلب این مشکل را در چاپگرها مشاهده کرده اید .

چاپگرها فاقد سیستم اعلام و یا اخطار چند تایی کشیده شدن کاغذ می باشند ولی این مشکل در اسکنرها به دلیل اهمیت سند حل شده و اکثر اسکنرهای اسناد دارای سیستم تشخیص چندتایی کشیده شدن اسناد توسط اواج فرا صوت (Ultrasonic) می باشند .

نحوه عملکرد سیستم  Ultrasonic multi - feed Detection

سیستم تشخیص اسناد چند تایی از تغییر فرکانس امواج فرا صوت جهت تشخیص عبور یک یا چند سند استفاده می کند . این سیستم از یک فرستنده و گیرنده تشکیل شده و هنگام عبور سند ، فرستنده امواج فرا صوت را به گیرنده ارسال می کند ، چنانچه یک سند در حال عبور باشد فرکانس تغییر نخواهد کرد و گیرنده همان فرکانس را دریافت می کند ، ولی چنانچه بیش از یک سند از سیستم تغذیه اتوماتیک اسناد ADF عبور کند ، فضای بسیار کم (GAP) بین اسناد موجب شکسته شدن امواج فرا صوت از طریق فرستنده شده و فرکانس امواج دریافتی توسط گیرنده متفاوت خواهد بود . بنابراین  گیرنده امواج فرا صوت ، بر اساس تعاریف صورت گرفته توسط کاربر 3 فرمان زیر را به اسکنر می دهد .

ادامه عملیات اسکن بدون هیچ گونه اخطار

ادامه عملیات اسکن و اعلام اخطار صوتی یا تصویری

توقف عملیات اسکن تا راه اندازی مجدد اسکنر و خارج کردن اسناد از اسکنر 

تگ ها

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021