پرفروش ترین و پر مصرف ترین تونر کارتریجهای لیزری اچ پی

تاریخ مقاله: 1398/8/28

پرفروش ترین و پر مصرف ترین تونر کارتریجهای لیزری اچ پی

HP 131A Color LaserJet Toner Cartridge

تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 131A
HP CF210A-211A-212A-213A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 1800 برگ
حجم پودر : 50 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M251,HP M276
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 83A

کارکرد تونر : حدود 1500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M125,HP M127


 
HP 201A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 201A
HP CF400A-401A-402A-403A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
حجم پودر : 50 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M252,HP M277
 
 


HP 05A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 05A

کارکرد تونر : حدود 2700 برگ
حجم پودر : 150 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 2055,HP 2035

 
 
 
 
HP 12A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 12A

کارکرد تونر : حدود 2100 برگ
حجم پودر : 120 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1319,HP 1020
 
 
 


HP 125A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 125A
HP CB540A-541A-542A-543A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
حجم پودر : 50 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1215,HP 1518 
HP 126A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 126A
HP CE310A-311A-312A-313A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 1200 برگ
حجم پودر : 35 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1025,HP M175


 
 
 
HP 128A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 128A
HP CE320A-321A-322A-323A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
حجم پودر : 50 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1415,HP 1525

 
HP 13A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 13A

کارکرد تونر : حدود 2700 برگ
حجم پودر : 150 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1300


 
 
HP 130A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 130A
HP CF350A-351A-352A-353A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 1200 برگ
حجم پودر : 35 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M176N,HP M177FW


 

HP 14A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 14A

کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
حجم پودر : 750 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 712,HP 725
 
 
HP 15A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 15A

کارکرد تونر : حدود 2700 برگ
حجم پودر : 150 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1200,HP 3300 
 
 
HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 26A

کارکرد تونر : حدود 3100 برگ
حجم پودر : 180 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M402,HP M426 
 

HP 305A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 305A
HP CE410A-411A-412A-413A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
حجم پودر : 90 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M475,HP M451


 

HP 307A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 307A
HP CE740A-741A-742A-743A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 5225


 
 
 

HP 312A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 312A
HP CF380A-381A-382A-383A

قرمز-زرد-آبی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 2400 برگ
حجم پودر : 90 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 476dn,HP 476nw , HP 476dw

 
 

HP 35A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 35A

کارکرد تونر : حدود 1500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1005,HP 1006


 
 
 
HP 36A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 36A

کارکرد تونر : حدود 1500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1120,HP 1522

 
 
 
HP 410A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 410A
HP CF410A-411A-412A-413A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 3000 برگ
حجم پودر : 90 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M477,HP M452
 
HP 507A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 507A
HP CE400A-401A-402A-403A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M575,HP M551 
 
 
HP 508A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 508A
HP CF360A-361A-362A-363A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M553,HP M577


 
 

HP 650A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 650A
HP CE270A-271A-272A-273A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M750,HP 5525


 
 
HP 654A Color LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر رنگی اچ پی 654A
HP CF330A-331A-332A-333A

قرمز-زرد-ابی-مشکی
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
حجم پودر : 200 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M651

 
 


HP 78A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 78

کارکرد تونر : حدود 2100 برگ
حجم پودر : 120 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1536,HP 1606
 
 
HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 80A

کارکرد تونر : حدود 2700 برگ
حجم پودر : 150 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 401,HP 425 
 
HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 81A

کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
حجم پودر : 750 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M604,HP M605


 
 
HP 85A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 85A

کارکرد تونر : حدود 1500 برگ
حجم پودر : 100 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP 1102,HP 1109


 


HP 90A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 90A

کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
حجم پودر : 750 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M602,HP M601

 

HP 87A Black LaserJet Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی اچ پی 87A

کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
حجم پودر : 750 گرم
امکان شارژ مجدد : دارد
پرینترهای سازگار : HP M506,HP M527
 

Support@canonhp.com 021-88340340