تنظیم تراکم چاپ در پرینتر های لیزر رنگی HP

تاریخ مقاله: 1396/2/19

تنظیم تراکم چاپ در پرینتر های لیزر رنگی HP

1 - منوی راه اندازی سیستم 

2 - کیفیت چاپ 

3 - تراکم چاپ 

System Setup - Print Quality - Print Density

در واقع چندین تنظیم فرعی وجود دارد که می توان آن ها را در گزینه تراکم چاپ تنظیم کرد . 

1 - کنتراست : تفاوت های بین رنگ های کم رنگ و پر رنگ ( بین هایلایت و سایه ) 

برای افزایش این محدوده می توانید کنتراست را افزایش دهید . 

2 - هایلایت ها : رنگ هایی که به سفید تر نزدیک ترند برای تیره تر کردن آنها کنتراست را افزایش دهید . 

میدتن  : رنگ هایی که بین تراکم سفید و جامد هستند برای تیره کردن تنظیمات را افزایش دهید . 

سایه ها : رنگ هایی که چگالی آن ها نزدیک به چگالی جامد است . برای تیره کردن رنگ سایه نیز تنظیمات را افزایش می دهیم . 

** روش ذکر شده در دستگاه پرینتر لیزر رنگی HP 1518 تست شده است . 

Support@canonhp.com 340 340 88 - 021