پرده نمایش دیتا پروژکتور سقفی برقی

Screen projectors

تماس بگیرید

پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 180*180 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 200*200 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 250*250 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 300*300 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 350*350 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 300*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 400*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 500*500 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 400*600 سانتیمتر برقی کنترل دار
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش سقفی برقی دیتا ویدئوپرژکتور تماس بگیرید
جهان چاپگر نوین 03 666 888 021

پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 180*180 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 200*200 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 250*250 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 300*300 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 350*350 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 300*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 400*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 500*500 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش دیتا ویدئو پرژکتور 400*600 سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده نمایش برقی یاپرده نمایش موتورایز بروی دیوار وسقف نصب میشوداز این پرده نمایش برای اتاقهای کنفرانس وسالنهای همایش و اساسامحیطهایی که در آنهاتصویر ازفاصله دور میبایست قابل کنترل باشد ویا ظاهر کارحائز اهمیت است، مورداستفاده قرار میگیرد

راهنمای انتخاب پرده نمایش (پرده ویدیو پروژکتور) مناسب :
*در هنگام انتخاب پرده ویدئو پرژکتور به ارتفاع سقف محل استفاده از پرده نمایش دقت نمایید. در صورتیکه ارتفاع پرده نمایش را با ارتفاع سقف یک اندازه بگیرید ،کسانیکه پشت میز نشسته اند  از زمین تا ارتفاع یک متر بالاتر در زاویه دید آنها نمی باشد در نتیجه یک متر از تصویر را نمی توانند ببینند. همیشه در انتخاب ابعاد پرده نمایش ارتفاع آن را حداقل یک متر کمتر از ارتفاع سقف انتخاب کنید..

نظرات

Support@canonhp.com 021-88340340